Beautysalon Iris, gevestigd aan Maanmos 5 8043 MR Zwolle,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Beautysalon Iris
Maanmos 5
8043 MR Zwolle
Tel: +31 642315061

1. Persoonsgegevens die wij verwerken:
Beautysalon Iris verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam, geboortedatum
  Telefoonnummer en emailadres
 • Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 • Productgebruik van gegeven behandeling
  Het afhandelen van uw betaling
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beautysaloniris.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 1. Voor- en achternaam, geboortedatum
 2. Telefoonnummer en emailadres
 3. Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 4. Productgebruik van gegeven behandeling
 5. Het afhandelen van uw betaling

Beautysalon Iris verwerkt de in sub 2. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

 • contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken
 • het reageren op uw vragen of productbestellingen
 • Beautysalon Iris gebruikt uw naam en e-mailadres om afspraak herinneringen toe te sturen

c) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
d) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
e) Beautysalon Iris is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beautysalon Iris bewaart  verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Delen van persoonsgegevens met derden
Beautysalon Iris verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beautysalon Iris blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Beautysalon Iris gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Beautysaon Iris gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat- doe-ik-ermee/

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautysalon Iris en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beautysaloniris.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beautysalon Iris wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beautysalon Iris neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@beautysaloniris.nl.

8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.